Bond krijgt beleidsplan er NIET doorheen

Amsterdam, 19 november 2016 – Dit stukje gaat over de wijze beslissing die vandaag in Hoofddorp genomen is. Dat wederom ongeveer driekwart van de clubs niet vertegenwoordigd was op het KNBSB Congres parkeer ik even voor een andere keer.

Na een voorprogramma met daarin een aantal workshops, een financieel ‘vragenuurtje’ en het Voorzittersoverleg begon vanmiddag om twee uur het Bondscongres. Na een korte presentatie van de voortgang van de Grand Slam! activiteiten was het tijd voor het klapstuk van de middag, het Meerjarenbeleidsplan 2017+.

Eerder vandaag schreef ik al dat ik bang was dat dit klapstuk door klapvee zonder morren zou worden goedgekeurd, maar de middag liep gelukkig anders.

De sfeer zat er al direct goed in toen Voorzitter Ron Schel probeerde agendapunt 5c “Vaststelling voorstel verhoging ledenbijdrage” van de agenda te halen. De bond had hier inderdaad een fout gemaakt, daar gaat de Bondsraad namelijk over, volgers van deze site wisten dat al, maar het punt zomaar van de agenda halen kan ook niet zomaar.

Het Congres ging niet akkoord met het verwijderen van het agendapunt omdat daarmee de clubs de kans ontnomen zou zijn het punt zélf te agenderen. Daarbij komt dat het Congres het aller hoogste bestuursorgaan is en dus in principe over alles zou moeten kunnen stemmen. Na een kort juridisch welles vs. ik-weet-het-niet werd besloten dit punt pas ná de inhoudelijke bespreking van het plan aan bod te laten komen.

L&D Amsterdam voerde namens zes van de zeven Hoofdklasse clubs het woord omdat zij eerder deze week gezamenlijk al gesproken hadden over het plan en voornemens waren om en bloc tegen te stemmen. Alleen de Hoofdklasser DSS had zich vooraf niet aan de tegenstem gecommitteerd.

Schel probeerde nogmaals duidelijk te maken dat de manier van besluitvorming en de manier waarop naar het Beleidsplan gekeken moet worden anders is dan ‘vroeger’. Het zou een plan in hoofdlijnen zijn, een plan in ontwikkeling en alle punten waren bespreekbaar, buigbaar en onderhandelbaar. Daar kan later over gesproken worden, later invulling aan gegeven worden of indien nodig worden aangevuld of aangepast.

Of er toch alsjeblieft niet zo zwaar getild kon worden aan de ontbrekende onderdelen, aan de scheve verhoudingen qua aandacht voor de Oranjeteams, of de opleiding en de topsportcompetities. Maar of het congres toch maar even vóór wilde stemmen. Kortom, doe ons maar even een blanco cheque en heb vertrouwen dat we het allemaal in goed overleg met jullie en de Bondsraad zullen regelen.

Toen bleek dat dit verhaal niet veel bijval kreeg werd nog even geprobeerd een wig te drijven tussen de Hoofdklasse clubs en de breedtesport verenigingen. Schel vroeg de Hoofdklasse clubs namelijk toch vooral hun verantwoordelijkheid te nemen, waarbij hij impliceerde dat dit zou betekenen vóór het plan te stemmen.

De Hoofdklasse clubs brachten vervolgens het voorstel in om niet vandaag al, maar pas over twee maanden te stemmen over het Beleidsplan. En dan niet het vandaag voorliggende plan, maar wel een verbeterd plan dat voor zowel de Hoofdklasse clubs als de andere clubs acceptabel is. Of liever nog beter dan acceptabel, gewoon goed is voor alle verenigingen.

Dat voorstel werd uiteindelijk in ruime meerderheid aangenomen. Met ruim 4.000 vs. een krappe 2.000 ‘stemmen’ die vandaag in Hoofddorp vertegenwoordigd waren. Hulde aan het congres!

En passant werd met bijna unanieme stemmen ook een amendement op het plan aangenomen daar waar het ging om de verplichte opleidingseisen voor het kader. Bijna iedereen was het ermee eens dat de “opleidingseis” vervangen zou worden door het “streven naar”. Dat punt zal dus hoogst waarschijnlijk worden opgenomen in het nieuwe plan dat over twee maanden ter stemming wordt gebracht op een ingelast congres.

Het punt van de contributieverhoging werd voor het gemak ook maar verhuisd naar dat moment zodat het Bondsbestuur het juridische aspect hiervan nog even kan uitzoeken. Ook heeft de Bondsraad op die manier nog een keer de kans om nog een keer goed te kijken naar dit voorstel.

Kortom, de bond moet terug naar de tekentafel, maar ook hebben in ieder geval de Hoofdklasse clubs nu iets waar te maken. Zij moeten nu ook constructief aan de slag met een plan dat meer omvat dan alleen de topsportcompetities. Ook de samenhang tussen top- en breedtesport zal beter dan nu het geval is uit de verf moeten komen.

O ja, Blue Birds werd vandaag ook gekozen tot Vereniging van het Jaar. Gefeliciteerd! Dubbel, want ook deze club stemde vóór de twee maanden uitstel.